Hannah Arendt Institute

4 June 2020

Launched on 27/05/2020 - Mechelen
Hannah Arendt Institute

Hannah Arendt Institute focuses on diversity, urbanity and citizenship | Hannah Arendt Instituut buigt zich over diversiteit, stedelijkheid en burgerschap

On Wednesday 27 May 2020, the Vrije Universiteit Brussel (VUB) and the University of Antwerp have launched the Hannah Arendt Institute for Diversity, Urbanity and Citizenship. The institute is an initiative of the two universities and is supported by the city of Mechelen and Bart Somers, Flemish Minister for Home Affairs, Public Governance, Civic Integration and Equal Opportunities.

In December, the VUB and the UAntwerp jointly launched the knowledge platform Diversity, Urbanity and Citizenship, a unique partnership between the two universities. In addition to this scientific platform will now have an educational centre that focuses on translating academic insights to professional target groups and the general public. These two pillars form the Hannah Arendt Institute for Diversity, Urbanity and Citizenship.

The new Hannah Arendt Institute will address social challenges such as migration, diversity and socioeconomic and political deprivation, as they are most strongly expressed in an urban context, and the broad societal impact of globalisation, ecological disruption, digitisation and the pressure on human rights and democratic values. In that context, the centre wants to make a fundamental contribution to the social debate and living together in the city. Christophe Busch will take on the daily management of the institute. As its home base, the institute will have a side wing of the Mechelen city hall, which will also contain space for workshops.

BCUS director Bas van Heur is one of the initiators and BCUS coordinator Lena Imeraj sits on the scientific board of the Hannah Arendt Institute.

Who was Hannah Arendt? The German-Jewish political philosopher Hannah Arendt (1906-1975) was one of the most important political thinkers of the twentieth century. She emphasized the importance of connectedness, conversation and plurality for a democracy. Her studies on the nature of power, the public sphere and the political, direct democracy, freedom, civil disobedience, violence, authority, and totalitarianism still contain particularly relevant lessons for today's challenges.

--------------------

Op woensdag 27 mei 2020 lanceerden de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) het Hannah Arendt Instituut voor Diversiteit, Stedelijkheid en Burgerschap. Het instituut is een initiatief van de twee universiteiten en krijgt de steun van de stad Mechelen en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers. 

In december 2019 lanceerden de VUB en de UAntwerpen samen al het kennisplatform Diversiteit, Stedelijkheid en Burgerschap, een uniek samenwerkingsverband tussen de twee universiteiten. Naast het wetenschappelijk kennisplatform komt er nu een vormingscentrum dat zich richt op de vertaalslag van de academische inzichten naar professionele doelgroepen en het brede publiek. De twee pijlers vormen samen het Hannah Arendt Instituut voor Diversiteit, Stedelijkheid en Burgerschap. 

Het nieuwe Hannah Arendt Instituut zal zich buigen over maatschappelijke uitdagingen zoals migratie, diversiteit en sociaaleconomische en politieke achterstelling, zoals die het sterkst tot uiting komen in een stedelijke context, en de brede maatschappelijke impact van globalisering, ecologische ontwrichting, digitalisering en de druk op mensenrechten en democratische waarden. In die context wil het centrum een fundamentele bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat en het samenleven in de stad. Christophe Busch zal de dagdagelijkse leiding van het instituut op zich nemen. Als thuisbasis krijgt het instituut een zijvleugel van het Mechelse stadhuis, met daarin ook ruimte voor opleidingen.

BCUS directeur Bas van Heur is één van de initiatiefnemers en BCUS coördinator Lena Imeraj zetelt in de wetenschappelijke raad van het Hannah Arendt Instituut.

Wie was Hannah Arendt? De Duits-joodse politiek filosofe Hannah Arendt (1906-1975) was een van de belangrijkste politieke denkers van de twintigste eeuw. Ze duidde op het belang van verbondenheid, gesprek en pluraliteit voor een democratie. Haar toenmalige studies over de aard van macht, de publieke sfeer en het politieke, de directe democratie, vrijheid, burgerlijke ongehoorzaamheid, geweld, autoriteit en totalitarisme bevatten nog steeds bijzonder relevante lessen voor de uitdagingen van vandaag.